Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv v prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

Reklamácie sa vybavujú výlučne na adrese internetového obchodu http://carpio.sk/. Kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu predajne: Rybárstvo CARPIO, Námestie hrdinov 11, 94201 Šurany. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá, preto odporúča tovar poistiť.

Reklamovať je možné výlučne tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený uplatňovať si voči predávajúcemu záruku výlučne na vady tovaru, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, ak k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho doručenia prepravnou spoločnosťou a používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.

Vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, sú taktiež vyňaté zo záruky.

Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na poštovú adresu internetového obchodu, bez dobierky. K tovaru je nutné pripojiť kópiu dokladu o kúpe, ktorý slúži ako záručný list a priložiť vyplnený reklamačný formulár.

Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru podľa dohody s kupujúcim. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou  písomný doklad o vybavení reklamácie, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade, ak predávajúci po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie nesplnil svoju povinnosť a reklamáciu nevybavil, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci je v takom prípade povinný vrátiť kupujúcemu plnú sumu za tovar alebo po dohode s kupujúcim, má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby vada bola odstránená bezplatne, riadne a včas, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci, kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí),

V prípade, že ak má vec súčasne najmenej tri vady, ktoré bránia v riadnom užívaní,  spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Poškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru. Predávajúci odporúča kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu.  Kupujúci svojím podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť:

1. doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), ktorý slúži ako záručný list, a 

2. vyplnený reklamačný formulár, ktorý si viete stiahnúť v nasledujúcom linku:

Stiahnuť reklamačný formulár